equation

Advertisements

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน

1. 65.4 ´ 6 =  ÿ

ก. 392.3

ข. 392.4

ค. 392.5

ง. 392.6

2. 21.48 ´ 13 =  ÿ

ก. 579.24

ข. 479.24

ค. 379.24

ง.  279.24

3. 42.47 ´ 10 =  ÿ

ก.   424.7

ข.  434.7

ค.  444.7

ง.   454.7

4.   น้ำตาลทรายแดงราคากิโลกรัมละ  19  บาท  75  สตางค์  ถ้าซื้อ  5  กก.  จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ก. 96.75

ข. 97.75

ค. 98.75

ง. 99.75

5.  จอมซื้อเนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 43.50 บาท ราคากิโลกรัมละ 25.25 บาทจอมต้องจ่ายเงินเท่าไร

ก. 1,098.275

ข. 1,098.375

ค. 1,098.475

ง. 1,098.575

หน่วยการวัดพื้นที่ของไทย

ใบความรู้เรื่อง  หน่วยการวัดพื้นที่ของไทย

จุดประสงค์

เปรียบเทียบหน่วยความยาวพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้

แนวคิด/หลักการ

          หน่วยวัดพื้นที่ของไทย

144      ตารางนิ้ว          =          1          ตารางคืบ

4        ตารางคืบ         =          1           ตารางศอก

16        ตารางศอก        =          1          ตารางวา

100      ตารางวา          =          1           งาน

4          งาน         =          1           ไร่

สังเกต/รับรู้

            การเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ของไทย

การเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่

ให้สังเกตการเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ของไทยต่อไปนี้

1.  พื้นที่  800  ตารางวาคิดเป็นพื้นที่กี่ไร่

วิธีทำ

1          ไร่       คิดเป็น             4                 งาน

1          งาน      คิดเป็น             100                ตารางวา

1          ไร่       คิดเป็น             400               ตารางวา

ถ้า  800    ตารางวาคิดเป็น                  =  2   ไร่

2.  2,800  ตารางวาคิดเป็นกี่ไร่

วิธีทำ

100      ตารางวา          คิดเป็น             1          งาน

ถ้า 2,800   ตารางวา         คิดเป็น   =   28  งาน

4          งาน         คิดเป็น             1          ไร่

ถ้า 28        งาน        คิดเป็น        =  7    ไร่

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!